YLMY GURNAKLAR

Türkmen döwlet maliýe institutynda ýylyň-ýylyna ýurdumyzda döwlet derejesinde bellenilýän baýramçylyklar mynasybetli, şeýle hem kafedralaryň guraýan hepdelikleriniň çäklerinde ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary ylmy-amaly maslahatlar geçirilýär.

Türkmen döwlet maliýe institutynda 2022-nji ýylyň dowamynda aşakdaky ylmy-amaly maslahatlary geçirmek meýilleşdirildi:

1 Türkmenistanyň Prezidentiniň Milli miras taglymaty
2 Dilim – baýlygym
3 Dilim bar – dünýäm bar
4 Ruhy hazyna
5 Ýaş maliýeçi
6 Ykdysady nazaryýet
7 Pul dolanyşygy we karz
8 Bank işi we maliýe
9 Ekologiýa
10 Ýaş salgytçylar
11 Hasapçy
12 Ätiýaçlandyryş işi
13 Programmirleýji
14 Matematik