Uniwersiadanyň futbol ýaryşynyň ýeňijisi belli boldy

Türkmen döwlet maliýe institutynyň «Maliýeçi» futbol topary ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndaky futbol ýaryşynyň ýeňijisi boldy. Ýaryş «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly uniwersiadanyň çäginde geçirildi.

16 toparyň gatnaşmagynda «A» hem-de «B» toparçalarda alnyp barlan ýiti göreş ýaryşyň ýarym finalynda çykyş etjek toparlary kesgitledi. Birinji toparçadan Türkmen döwlet maliýe institutynyň hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ýygyndylary öňe saýlanyp, ýarym finalda çykyş etmäge hukuk gazandylar. Beýleki toparçadan bolsa Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň hem-de Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň toparlary şeýle mümkinçilige eýe boldular.

Dartgynly geçen ýarym final aýgytlaýjy duşuşykda ýüzbe-ýüz boljak toparlary belli etdi. Ýaryşyň jemleýji güni, ilki bilen, üçünji orny eýelemek ugrundaky oýun guraldy. Onda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň toparyny ýeňdi — 4:3.

Aýgytlaýjy duşuşyk 2022-nji ýylyň 29-njy dekabrynda geçirildi. Funal duşuşygy Türkmen döwlet maliýe institutynyň hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň toparlarynyň arasynda geçdi. Türkmen döwlet maliýe institutynyň topary finaldaky garşydaşyndan 1:0 hasabynda üstün çykdy. Şeýlelikde, Türkmen döwlet maliýe institutynyň «Maliýeçi» atly futbol boýunça ýygyndysy uniwersiadanyň ýeňijisi bolmagyň hötdesinden geldi.

Uniwersiadanyň futbol ýaryşynyň funal duşuşygynda Türkmen döwlet maliýe institutynyň «Maliýeçi» atly futbol boýunça ýygyndysyny I orny eýeläp, gazanan ýeňişi bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.