Taslama bäsleşigi

«Maliýe sowatlylygy boýunça IT-taslamalarynyň» bäsleşigi esasan iki ugur boýunça geçirilip, onuň birinji ugrunda maliýe-bank we söwda ulgamy boýunça IT-taslamalar hödürlendi. Giňişleýin maglumat

taslama bäsleşik 01 dekabr, 2022

Ylmy gurnaklar

Ýurdumyzyň beýleki ýokary okuw mekdepleri bilen bir hatarda Türkmen döwlet maliýe instituty hem özüniň zehinli, maksada okgunly talyplary bilen tapawutlnýar. Döwlet derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde baýrakly orunlara mynasyp bolýan talyplarymyzyň hatary günsaýyn artýar. Hormatly Prezidentimiziň aýdyşy ýaly “Zehinli ýaşlar Watanymyzyň buýsanjydyr”.

Täzelikler 22 Oktýabr, 2021

Scroll to Top