Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat sowatlylygy boýunça täze gysga möhletli onlaýn kursyň tanyşdyrylyşy

188
2024-nji ýylyň 5-nji fewralynda ESUNESKO-nyň Bilimdäki Maglumat tehnologiýalary instituty we ESUNESKO-nyň howandarlygyndaky ýokary bilimdäki halkara innowasiýa merkezi uniwersitetleriň we beýleki bilim guramalarynyň mugallymlaryny we işgärlerini täze gysga möhletli onlaýn kursyň tanyşdyrylyşyna çagyryldy.
Çylşyrymly maglumat dünýäsinde nädip gezmeli? Maglumat manipulýasiýasyna, propaganda we dezinformasiýa ýolundan nädip saklanmaly? Okuwçylara metbugatyň esaslaryny we maglumat sowatlylygyny nädip öwretmeli? Uniwersitet mugallymlaryna haýsy media bilim tehnologiýalary kömek eder? Webinarda, täze kursyň awtorlary we döredijileri bilen habarlaşyp bilersiňiz we okuw döwründe metbugat we maglumat sowatlylygyny ulanmagyň mümkinçilikleri barada has köp maglumat alyp bilersiňiz.
Salgysy: iieog.org

Paýlaş

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309