Ylmy gurnaklar

226

Türkmen döwlet maliýe institutynda bilim alýan talyp ýaşlary ylma çekmek üçin birnäçe ylmy gurnaklar hereket edýär. Ylmy gurnaklara gatnaýan talyplara ylmy temalar (taslamalar) berkidilýär. Talyplaryň ylmy temalaryna (taslamalaryna) ylmy ýolbaşçygy kafedralaryň professor-mugallymlary amala aşyrýarlar. Talyplar ylmy temalary (taslamalary) bilen ýurdumyzda döwlet derejesinde ýaş alymlaryň arasynda geçirilýän ylmy işleriň bäsleşigine, şeýle hem institut, ýokary okuw mekdepleri, jemgyýetçilik guramalary tarapyndan guralýan ylmy-döredijilik bäsleşiklerine we açyk halkara internet ylmy bäsleşiklere gatnaşyp, baýrakly orunlary yzygiderli eýeleýärler.

Institutyň kafedralarynda häzirki wagtda aşakdaky ylmy gurnaklar hereket edýär:

1Türkmenistanyň Prezidentiniň Milli miras taglymaty
2Dilim – baýlygym
3Dilim bar – dünýäm bar
4Ruhy hazyna
5Ýaş maliýeçi
6Ykdysady nazaryýet
7Pul dolanyşygy we karz
8Bank işi we maliýe
9Ekologiýa
10Ýaş salgytçylar
11Hasapçy
12Ätiýaçlandyryş işi
13Programmirleýji
14Matematik

Paýlaş

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309