Salgytlar we salgyt salmak

614

Fakultetiň düzümine Salgytlar we salgyt salmak, Ätiýaçlandyryş işi, Maglumat tehnologiýalary kafedralary girýär. Fakultetde şu ugurlar boýunça hünärmenler we bakalawrlar taýýarlanylýar: «Salgytlar we salgyt salmak», «Ätiýaçlandyryş işi», «Ykdysady informatika», «Töwekgelçilikleri dolandyrmak we ätiýaçlandyryş işi», «Işewürlik-informatika».

Fakultetiň uçurymlary ýurdumyzyň etraplarynda we şäherlerinde hereket edýän salgyt bölümlerinde, ätiýaçlandyryş edaralarynda, dürli eýeçilik-guramaçylyk görnüşli ýuridik şahslarda, işleýärler. Fakultetiň kafedralarynyň professor-mugallymlary okuw-usuly işler bilen bir hatarda salgyt, ätiýaçlandyryş işi we sanly ulgamlaryň derwaýys temalary boýunça ylmy-barlag işleri alyp barýarlar. Ylmy-barlag işlerine talyp ýaşlar giňden çekilýär.

Bu fakultetiň kafedralarynyň professor-mugallymlarynyň ýolbaşçylyk etmeklerinde talyp ýaşlary halkara, döwlet, institut derejelerinde geçirilýän ders bäsleşiklerinde, olimpiadalarda, ylmy-döredijilik bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlary eýeleýärler.

Paýlaş

Maliýe

Fakultetiň düzümine Salgytlar we salgyt salmak, Ätiýaçlandyryş işi, [...]

Bank işi

Fakultetiň düzümine Salgytlar we salgyt salmak, Ätiýaçlandyryş işi, [...]

Hasap we audit

Fakultetiň düzümine Salgytlar we salgyt salmak, Ätiýaçlandyryş işi, [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309