Maliýe

768

Maliýe fakultetiñ düzüminde üç sany kafedra hereket edýär: Maliýe, Ykdysady nazaryýet we Daşary ýurt dilleri. Fakultetde şu ugurlar boýunça hünärmenler we bakalawrlar taýýarlanylýar: «Maliýe», «Maliýe gözegçiligi», «Maliýe menejmenti», «Halkara maliýe».

Fakultetiň uçurymlary Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň merkezi, welaýat we etrap bölümlerinde, banklarda, ätiýaçlandyryş guramalarynda, biržalarda, eýeçiligiň dürli görnüşlerindäki kärhanalarda, ylmy-barlag we beýleki edaralarda zähmet çekýärler.

Fakultetiniñ kafedralarynda dürli ugurlar boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar. Ol işler milli ykdysadyẏetimizi ösdürmegiñ derwaẏys meselelerine bagyşlanandyr. Şol işleri ýerine ýetirmäge fakultetiň professor-mugallymlary bilen bir hatarda talyp ýaşlar hem işjeñ çekilýär. Olar ýurdumyzda, daşary ýurtlarda, institutda we fakultetde geçirilýän ylmy-amaly maslahatlarda çykyş edýärler, döwürleýin neşirýatda ylmy makalalary yzygiderli çap edýärler. Talyp ẏaşlar döwlet derejesinde geçirilýän ders bäsleşiklerine we halkara internet olimpiadalaryna, dürli ylmy bäsleşiklere, şeýle hem institutyň kafedralarynda hereket edýän ylmy gurnaklara işjeň gatnaşẏarlar.

Paýlaş

Maliýe

Maliýe fakultetiñ düzüminde üç sany kafedra hereket edýär: Maliýe, [...]

Bank işi

Maliýe fakultetiñ düzüminde üç sany kafedra hereket edýär: Maliýe, [...]

Hasap we audit

Maliýe fakultetiñ düzüminde üç sany kafedra hereket edýär: Maliýe, [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309