Bank işi

552

Bank işi fakultetiniň düzümine üç kafedra girýär. Olar Bank işi, Jemgyýeti öwreniş ylymlary we Bedenterbiýe kafedralarydyr. Fakultetde şu ugurlar boýunça hünärmenler we bakalawrlar taýýarlanylýar: «Pul dolanyşygy we karz», «Bank işi we maliýe», «Maliýe we karz», «Bank işi we pul dolanyşygy».

Fakultetiň uçurymlary ýurdumyzyň bank we maliýe edaralarynda, eýeçiligiň dürli görnüşlerine degişli kärhanalarda, halkara maliýe guramalarynda zähmet çekýärler. Fakultetiň kafedralarynda okuw-usuly we ylmy-barlag işleri alnyp barylýar.

Fakultetiň professor-mugallymlary hem-de talyp ýaşlary ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän halkara ylmy maslahatlara, institutda guralýan ylmy-amaly maslahatlara, olimpiadalara, ylmy-döredijilik bäsleşiklere işjeň gatnaşýarlar, metbugatda we ylmy neşirlerde makalalary çap edýärler. Professor-mugallymlar tarapyndan okuw kitaplary we gollanmalary taýýarlanylýar, talyplaryň ylmy işlerine we taslamalaryna ýolbaşçylyk edilýär.

Paýlaş

Maliýe

Bank işi fakultetiniň düzümine üç kafedra girýär. Olar Bank iş [...]

Bank işi

Bank işi fakultetiniň düzümine üç kafedra girýär. Olar Bank iş [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309