Hasap we audit

593

Fakultetiň düzümine Buhgalterçilik hasaba alnyşy we Ýokary matematika kafedralary girýär. Fakultetde şu ugurlar boýunça hünärmenler we bakalawrlar taýýarlanylýar: «Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit», «Birža işi».

Fakultetiň uçurymlary ýurdumyzyň maliýe, bank, salgyt, ätiýaçlandyryş, şeýle hem birža ulgamlarynda, şeýle hem beýleki edara-kärhanalarynda zähmet çekýärler. Fakultetiň kafedralarynda sanly ykdysadyýetiň derwaýys temalary boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar. Ylmy barlag işlerine professor-mugallymlar bilen bilelikde talyp ýaşlar işjeň gatnaşýarlar.

Bu fakultetiň kafedralarynyň professor-mugallymlary okatmagyň işjeň usullaryny giňden peýdalanmak arkaly okuw sapaklarynyň hilini ýokarlandyrmak, talyplarda hünär endiklerini we başarnyklaryny kemala getirmek boýunça zerur işleri alyp barýarlar. Professor-mugallymlar we talyplar institutda we onuň daşynda geçirilýän ders hem-de ylmy bäsleşiklere, baýramçylyk dabaralaryna işjeň gatnaşýarlar. Fakultetiň kafedralary önümçilik bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýarlar.

Paýlaş

Maliýe

Fakultetiň düzümine Buhgalterçilik hasaba alnyşy we Ýokary matematika kafedralary [...]

Bank işi

Fakultetiň düzümine Buhgalterçilik hasaba alnyşy we Ýokary matematika kafedralary [...]

Hasap we audit

Fakultetiň düzümine Buhgalterçilik hasaba alnyşy we Ýokary matematika kafedralary [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309