Maliýe

405

Maliýe kafedrasy gutardyş kafedrasydyr. Häzirki wagtda bu kafedra ẏurdumyzyñ maliẏe-ykdysady ulgamy üçin ẏokary bilimli ykdysatçy hünärmenleri we bakalawrlary taẏẏarlaẏar.

Kafedranyň professor-mugallymlary şu derslerden umumy we amaly sapaklary okadýarlar: «Maliýe nazaryýeti», «Maliýe», «Kärhananyň maliýesi», «Daşary döwletleriň maliýesi», «Maliýe menejmenti», «Maliýe hukugy», «Döwlet býujeti», «Gazna biržasy», «Gymmat bahaly kagyzlaryň bazary», «Telekeçilik işi», «Dünýä maliýe bazarlary», «Maliýe gözegçiligi (monitoringi)» we beýlekiler. Kafedrada ýokary derejeli we tejribeli mugallymlar zähmet çekýärler.

Maliýe kafedrasynyň mugallymlary tarapyndan «Gazna biržasy», «Telekeçilik işi», «Döwletiň maliýe syýasaty» okuw kitaplary neşir edildi.

Kafedrada Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan döwlet belligine alnan «Türkmenistanda durnukly ösüşi üpjün etmekde daşary söwdanyň tutýan orny» ylmy tema boýunça ylmy-barlag işi alnyp barylýar. Ýurdumyzyň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmak, import edilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri ýola goýmak boýunça hödürlenen teklipler amaly iş tejribesinde peýdalanylýar. Ylmy işiň netijeleri ylmy žurnallarda we gündelik metbugatda çap edilýär. Maliýe kafedrasynda hereket edýän «Ýaş maliýeçi» ylmy gurnagyna talyplar işjeň gatnaşýarlar.

Paýlaş

Maliýe

Maliýe kafedrasy gutardyş kafedrasydyr. Häzirki wagtda bu kafedra ẏurdumyzyñ maliẏe- [...]

Bank işi

Maliýe kafedrasy gutardyş kafedrasydyr. Häzirki wagtda bu kafedra ẏurdumyzyñ maliẏe- [...]

Ýokary matematika

Maliýe kafedrasy gutardyş kafedrasydyr. Häzirki wagtda bu kafedra ẏurdumyzyñ maliẏe- [...]

Bedenterbiýe

Maliýe kafedrasy gutardyş kafedrasydyr. Häzirki wagtda bu kafedra ẏurdumyzyñ maliẏe- [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309