Ykdysady nazaryýet

345

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ykdysady nazaryýet», «Dünýä ykdysadyýeti we halkara ykdysady gatnaşyklar», «Türkmenistanyň ykdysadyýeti» we beýleki dersleri okadýarlar.

«Ykydysady nazaryýet» kafedrasynyň mugallymlarynyň awtorlygynda «Halkara ykdysady guramalar» okuw kitaby neşir edildi.

Kafedrada «Ykdysady ylymlaryň ösmeginiň döwürleri we görnükli alymlary» ylmy tema boýunça ylmy-barlag işi ýerine ýetirilýär we «Ykdysady nazaryýet» ylmy gurnagy hereket edýär. Ylmy žurnallarda kafedranyň mugallymlarynyň makalalary çap edilýär. Olar ylmy gurnaga gatnaýan talyplaryň ylmy işlerine ýolbaşçylyk edýärler, talyplary halkara we döwlet derejelerinde geçirilýän ders olimpiadalaryna hem-de ylmy işleriň bäsleşiklerine taýýarlaýarlar.

Paýlaş

Maliýe

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ykdysady nazaryýet», «Dü [...]

Ykdysady nazaryýet

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ykdysady nazaryýet», «Dü [...]

Bank işi

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ykdysady nazaryýet», «Dü [...]

Daşary ýurt dilleri

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ykdysady nazaryýet», «Dü [...]

Ýokary matematika

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ykdysady nazaryýet», «Dü [...]

Bedenterbiýe

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ykdysady nazaryýet», «Dü [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309