Buhgalterçilik hasaba alnyşy

404

Buhgalterçilik hasaba alnyşy kafedrasy «Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit», «Birža işi» taýýarlyk ugurlary (hünärleri) boýunça ýokary bilimli bakalawrlary hem-de hünärmenleri taýýarlaýar. Bu taýýarlyk ugurlarynyň (hünärleriň) uçurymlary eýeçiligiň dürli görnüşlerine degişli kärhanalarda, edaralarda, guramalarda, şeýle hem gazna, haryt-çig mal, walýuta we zähmet biržalarynda işleýärler.

Kafedrada «Buhgalterçilik hasaba alnyşynyň nazaryýeti», «Buhgalterçilik hasaba alnyşy», «Buhgalterçilik maliýe hasaba alnyşy», «Dolandyryş hasaba alnyşy», «Banklarda buhgalterçilik hasaba alnyşy», «Býujet edaralarynda buhgalterçilik hasaba alnyşy», «Maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlary», «Buhgalterçilik ekspertizasy», «Audit», «Auditiň halkara standartlary», «Ykdysady seljerme», «Býujet edaralarynyň işiniň seljermesi», «Maliýe seljermesi», «Bank işiniň seljermesi», «Statistikanyň nazaryýeti», «Maliýe statistikasy», «Bank statistikasy» we beýleki dersler okadylýar. Bu kafedranyň mugallymlary okatmagyň işjeň usullaryny giňden peýdalanmak arkaly okuw sapaklarynyň hilini ýokarlandyrmak, talyplarda hünär endiklerini we başarnyklaryny kemala getirmek boýunça zerur işleri alyp barýarlar. Kafedranyň mugallymynyň awtordaşlygynda «Auditiň halkara standarty» okuw kitaby neşir edildi.

Buhgalterçilik hasaba alnyşy kafedrasy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda döwlet belligine alnan «Kiçi we orta telekeçilikde önümçiligiň ykdysady netijeliligine seljerme bermegiň programmalaşdyrylmagyny kämilleşdirmek» ylmy tema boýunça ylmy-barlag işi ýerine ýetirilýär. Ylmy temanyň netijeleri boýunça taýýarlanan ylmy makalalar žurnallarda çap edilýär.

Talyplar kafedrada hereket edýän «Hasapçy» ylmy gurnaga işjeň gatnaşmak bilen, olar mugallymlaryň halypa ýolbaşçylygynda ylmy temalary (taslamalary) ýerine ýetirýärler.

Paýlaş

Maliýe

Buhgalterçilik hasaba alnyşy kafedrasy «Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit», « [...]

Bank işi

Buhgalterçilik hasaba alnyşy kafedrasy «Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit», « [...]

Bedenterbiýe

Buhgalterçilik hasaba alnyşy kafedrasy «Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit», « [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309