Ätiýaçlandyryş işi

165

Kafedrada «Töwekgelçilikleri dolandyrmak we ätiýaçlandyryş işi» taýýarlyk ugry boýunça bakalawrlar, şeýle-de «Ätiýaçlandyryş işi» hünäri boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Bu taýýarlyk ugrunyň (hünäriň) uçurymlary, esasan, ýurdumyzyň ätiýaçlandyryş ulgamynda zähmet çekýärler. Kafedra boýunça «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy», «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy», «Ätiýaçlandyryş işiniň nazaryýeti», «Ätiýaçlandyryş işi», «Daşary döwletlerde ätiýaçlandyryş işi», «Ätiýaçlandyryş hukugy», «Maýa goýumlaryň ätiýaçlandyrylyşy», «Telekeçilik töwekgelçilikleriniň ätiýaçlandyrylyşy» we beýleki dersler okadylýar.

Ätiýaçlandyryş işi kafedrada nazary we amaly taýýarlygyň berk utgaşdyrylmagy talyplarda ýurduň ykdysady durmuşynda bolup geçýän hadysalara çuň düşünmek endigini döredýär.

Kafedrada hereket edýän «Ätiýaçlandyryş işi» ylmy gurnaga talyplar işjeň gatnaşýarlar we olar mugallymlaryň ylmy ýolbaşçylygynda ätiýaçlandyryş işiniň dürli meseleleri bilen baglanyşykly ylmy temalary ýerine ýetirýärler. Kafedranyň mugallymlary talyplary halkara we döwlet derejelerinde, institutlaryň arasynda geçirilýän ders olimpiadalaryna, ylmy işleriň (taslamalaryň) bäsleşiklerine taýýarlaýarlar.

«Ätiýaçlandyryş işi» kafedrasynda mugallymlaryň we ylma höwesjeň talyplaryň gatnaşmaklarynda «Türkmenistanda töwekgelçilik hadysalarynyň ätiýaçlandyrylyşy we ony kämilleşdirmegiň ýollary» ylmy tema boýunça ylmy-barlag işi ýerine ýetirilýär. Bu tema boýunça ylmy makalalar we tezisler ylmy neşirlerde çap edilýär.

Paýlaş

Maliýe

Kafedrada «Töwekgelçilikleri dolandyrmak we ätiýaçlandyryş işi» taýýarlyk [...]

Bank işi

Kafedrada «Töwekgelçilikleri dolandyrmak we ätiýaçlandyryş işi» taýýarlyk [...]

Bedenterbiýe

Kafedrada «Töwekgelçilikleri dolandyrmak we ätiýaçlandyryş işi» taýýarlyk [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309