Jemgyýeti öwreniş ylymlary

222

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Türkmenistanyň taryhy», «Psihologiýanyň esaslary», «Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary», «Filosofiýa», «Syýasaty öwreniş», «Häzirki zaman türkmen jemgyýeti» we beýleki dersleri okadýarlar.

Hormatly Prezidentimiziň ýöredýän içeri we daşary syýasatyny talyp ýaşlaryň hem-de ilatyň arasynda wagyz etmek boýunça kafedrasynyň professor-mugallymlary tele-radio ýaýlymlarda çykyşlary we tegelek stoluň başynda söhbetdeşlikleri edýärler, şeýle hem dürli çäreleri guraýarlar.

Kafedrada «Beýik Yüpek ýoly: Türkmenleriň Beýik Parfiýa döwletiniň ykdysady ösüşi» ylmy tema boýunça ylmy-barlag işi ýerine ýetirilýär we «Türkmenistanyň Prezidentiniň Milli miras taglymaty» ylmy gurnagy hereket edýär. Ylmy žurnallarda kafedranyň professor-mugallymlarynyň makalalary çap edilýär. Olar ylmy gurnaga gatnaýan talyplaryň ylmy işlerine ýolbaşçylyk edýärler, talyplary halkara we döwlet derejelerinde geçirilýän ders olimpiadalaryna hem-de ylmy işleriň bäsleşiklerine taýýarlaýarlar.

Paýlaş

Maliýe

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Türkmenistanyň taryhy», « [...]

Ykdysady nazaryýet

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Türkmenistanyň taryhy», « [...]

Bank işi

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Türkmenistanyň taryhy», « [...]

Ätiýaçlandyryş işi

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Türkmenistanyň taryhy», « [...]

Maglumat tehnologiýalary

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Türkmenistanyň taryhy», « [...]

Daşary ýurt dilleri

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Türkmenistanyň taryhy», « [...]

Ýokary matematika

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Türkmenistanyň taryhy», « [...]

Bedenterbiýe

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Türkmenistanyň taryhy», « [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309