Ýokary matematika

203

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň nazaryýeti we matematiki statistika», «Tebigy bilimleriň häzirki zaman taglymatlary», «Ykdysady-matematiki usullar we modeller», «Ekonometrika», «Matematiki analiz» we beýleki dersleri okadýarlar.

«Ýokary matematika» kafedrasynyň professor-mugallymlarynyň awtorlygynda «Ekonometrika», «Ykdysady matematiki modeller we usullar», «Inžener ykdysatçynyň psihologiýasy» okuw kitaplary, «Ýokary matematika boýunça meseleler ýygyndysy» okuw gollanmasy neşir edildi.

Kafedrada «Kesgitsizlikde ulag meseleleriniň optimal çözülişi (Ulag ulgamynyň mysalynda)» ylmy tema boýunça ylmy-barlag işi ýerine ýetirilýär we «Matematik» ylmy gurnagy hereket edýär. Ylmy žurnallarda kafedranyň professor-mugallymlarynyň makalalary çap edilýär. Olar ylmy gurnaga gatnaýan talyplaryň ylmy işlerine ýolbaşçylyk edýärler, talyplary halkara we döwlet derejelerinde geçirilýän ders olimpiadalaryna hem-de ylmy işleriň bäsleşiklerine taýýarlaýarlar.

Paýlaş

Maliýe

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň [...]

Ykdysady nazaryýet

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň [...]

Bank işi

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň [...]

Salgytlar we salgyt salmak

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň [...]

Ätiýaçlandyryş işi

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň [...]

Maglumat tehnologiýalary

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň [...]

Daşary ýurt dilleri

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň [...]

Ýokary matematika

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň [...]

Bedenterbiýe

Kafedranyň professor-mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) ählisinde «Ýokary matematika», «Ähtimallyklaryň [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309