Bedenterbiýe

427

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň ählisinde «Bedenterbiýe» dersini okadýarlar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça ýöredýän döwlet syýasatyny durmuşa geçirmekde kafedrasynyň mugallymlary uly işleri alyp barýarlar.

«Bedenterbiýe» kafedrasynyň ýanynda Talyplar sport kluby hereket edẏär. Talyplara uly we kiçi futbol, woleẏbol, basketbol, el pökgüsi, tennis, küşt-şaşka we sportuñ beẏleki görnüşleri bilen yzygiderli meşgul bolmaklary üçin zerur enjamlar bilen enjamlaşdyrylan sport meẏdançalary, sport zaly, türgenleşik enjamlary bar. Kafedrasynyň mugallymlary «Maliẏeçi» woleẏbol, futbol, basketbol toparlaryna ýolbaşçylyk edýärler. Bu toparlara gatnaýan talyplar ẏurdumyzda geçirilẏän spartakiadasynda çykyş etmek bilen, özleriniň tejribelerini yzygiderli artdyrẏarlar. «Maliẏeçi» woleýbol oglanlar topary ýurdumyzyň ýokary ligasynda çykyş edýär, dürli baýramçylyk ýaryşlaryna işjeň gatnaşýar. Sport bilen meşgullanýan talyplaryň birnäçesi ýurdumyzyň futbol we woleýbol ýygyndy toparynyň hem agzalarydyr.

Paýlaş

Maliýe

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň ählisinde «Bedenterbiýe» dersini okadýarlar.Türkmenistanyň [...]

Ykdysady nazaryýet

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň ählisinde «Bedenterbiýe» dersini okadýarlar.Türkmenistanyň [...]

Bank işi

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň ählisinde «Bedenterbiýe» dersini okadýarlar.Türkmenistanyň [...]

Ätiýaçlandyryş işi

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň ählisinde «Bedenterbiýe» dersini okadýarlar.Türkmenistanyň [...]

Daşary ýurt dilleri

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň ählisinde «Bedenterbiýe» dersini okadýarlar.Türkmenistanyň [...]

Ýokary matematika

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň ählisinde «Bedenterbiýe» dersini okadýarlar.Türkmenistanyň [...]

Bedenterbiýe

Kafedranyň mugallymlary taýýarlygyň ugurlarynyň ählisinde «Bedenterbiýe» dersini okadýarlar.Türkmenistanyň [...]

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309